Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Specjaliści

Nabór kadry do prowadzenia zajęć w ramach programu „Za życiem.”

 Września, 11.12.2018 r.

Ogłoszenie o naborze kadry do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.

W związku z realizacją zadań Wiodącego Ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu wrzesińskiego  w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (realizacja programu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa), ogłasza się nabór kadry do prowadzenia następujących zajęć:

  1. Terapia pedagogiczna
  2. Terapia logopedyczna
  3. terapia oligofrenopedagogiczna
  4. terapia psychologiczna
  5. Rehabilitacja/terapia ruchowa
  6. Zajęcia z tyflopedagogiem
  7. Zajęcia z surdopedagogiem
  8. Terapia w zakresie integracji sensorycznej.

O prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mogą ubiegać się pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci, terapeuci, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia powyższych zajęć.

Zajęcia będą realizowane w okresie od 01.01.2019 r., do 21.12.2019 r. w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Leśna 10, 62-300 Września, a w szczególnych przypadkach w miejscu zamieszkania dziecka.

Zapytanie ofertowe stanowi załącznik 1. do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać w sekretariacie PPP we Wrześni do dnia 27. 12. 2018 r., do godz. 10.00, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2. do niniejszego ogłoszenia.

Dyrektor PPP we Wrześni
mgr Elżbieta Tomczak

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe