Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Rok szkolny 2016/2017

Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni z rodzicami, przedszkolami, szkołami i placówkami w roku szkolnym 2016/2017

Zasady i zakres udzielania pomocy:

Celem działalności Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 • W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 • Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne.
 • Udzielanie pomocy dla dzieci i uczniów odbywa się na pisemny wniosek rodziców.
 • Przekazywanie informacji pracownikom przedszkola/szkoły na temat dziecka/ucznia odbywa się za pisemną zgodą rodzica.

Formy udzielanej pomocy:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz* U. z 13 lutego 2013 r. poz.199).

Zadanie 1: Diagnozowanie dzieci i młodzieży (§2.1. rozporządzenia).

Prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
Diagnozę przeprowadza specjalista lub zespół specjalistów, w jej przebiegu uczestniczą rodzice oraz szkoła, za ich zgodą.
Efektem diagnozowania jest w szczególności:

 • wydanie opinii;
 • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
 • wydanie informacji o wynikach diagnozy.

Rozmowa pracowników poradni z przedstawicielami szkół/przedszkoli na temat dziecka, któremu udzielono pomocy w poradni może się odbyć po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

Zadanie 2: Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 2. 2. rozporządzenia):

 1. Terapia psychologiczna, pedagogiczna (głęboka dysleksja rozwojowa), logopedyczna.
 2. Terapia rodzin w związku z problemami dziecka (dzieci).
 3. Porady, konsultacje w siedzibie poradni według harmonogramu dostępnego na stronie Internetowej.
 4. Prowadzenie mediacji, interwencja kryzysowa.
 5. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 6. Zajęcia dla dzieci i rodziców oparte na metodzie W. Sherborne.
 7. Warsztaty: „Szkoła dla rodziców” (cykl składa się z dziesięciu półtoragodzinnych spotkań).
 8. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli/dla rodziców – cykl składa się z czterech półtoragodzinnych spotkań.
 9. Grupy wsparcia dla rodziców z podobnymi problemami wychowawczymi, edukacyjnymi czy rozwojowymi.
 10. Inne formy pomocy grupowej w przypadku powstania takiej potrzeby.

Warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne formy pomocy grupowej mogą być realizowane w siedzibie poradni albo w szkole/przedszkolu.

Zadanie 3: Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych (§ 2. 3. rozporządzenia):

Wspieranie nauczycieli dotyczy problemów konkretnego ucznia lub grupy uczniów, których rozwiązanie wymaga wsparcia specjalistów z poradni. Poradnia jest otwarta na udział w planowaniu sposobów rozwiązywania problemów wynikających z diagnozy szkoły w zakresie jej edukacyjnej i wychowawczej funkcji.
Działania na terenie placówek oświatowych odbywają się na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki skierowany do dyrektora poradni. W szczególności dotyczy to działań w zakresie:

 1. Zajęć obserwacyjno-diagnostycznych na wniosek szkoły, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.
 2. Porad, konsultacji udzielanych nauczycielom i wychowawcom w siedzibie poradni oraz na terenie szkół i przedszkoli. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku to proces i warto wspólnie szukać rozwiązań. Sprawy z którymi nauczyciele mogą zgłaszać się na konsultację to m.in. bieżące problemy dydaktyczne, wychowawcze, scenariusze lekcji wychowawczych, scenariusze spotkań z rodzicami.
 3. Działalności informacyjnej dla nauczycieli w zakresie zgłaszanych przez szkołę tematów z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb szkół, przedszkoli oraz placówek.
 4. Prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów – koordynatorzy sieci:
  – Przedszkola: mgr Magdalena Tracz, mgr Katarzyna Juszczak.
  – Szkoły podstawowe: mgr Bożena Gawrych, mgr Maria Magdalena Pawłowska.
  – Gimnazja: mgr Dawid Parus, mgr Kinga Prusinowska.
  – Szkoły ponadgimnazjalne: mgr Urszula Opic-Piasecka.
 5. Zespołu samokształceniowego logopedów.
 6. Prowadzenia mediacji – zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przedszkoli, szkół i placówek.
 7. Interwencji kryzysowej dotyczącej problemów dydaktycznych czy wychowawczych – zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przedszkoli, szkół i placówek.
 8. Działalności profilaktycznej- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przedszkoli, szkół i placówek.
 9. Propozycja przygotowania wychowawców do poprowadzenia profilaktycznej wywiadówki.
 10. Doradztwa zawodowego: formy wsparcia poradnianego doradcy zawodowego są indywidualnie ustalane z zainteresowaną szkołą po przeanalizowaniu jej potrzeb w tym zakresie. Formy wsparcia: warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli, konsultacje indywidualne i grupowe, diagnozy, inne w zależności od potrzeb szkoły.
 11. Współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – na wniosek szkoły.
 12. Prowadzenia badań przesiewowych wzroku, logopedycznych (w przypadku, gdy placówka nie zatrudnia logopedy bądź nauczyciela realizującego zadania logopedy), słuchu i wyższych funkcji słuchowych. Prowadzenia innych badań przesiewowych, wynikających z potrzeb szkoły czy przedszkola.
  – Konsultacje dotyczące diagnozy przesiewowej ryzyka dysleksji i interpretowania jej wyników – mgr Lidia Studzińska.
  – Konsultacje dotyczące badań przesiewowych umiejętności matematycznych -mgr Maria Magdalena Pawłowska.

Zadanie4: Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (§ 2. 4. rozporządzenia).

Wspomaganie realizowane przez Poradnię:

 • ma być adresowane do szkoły lub placówki, a nie do poszczególnych osób;
 • ma wspomagać szkołę w rozwiązywaniu jej własnych problemów;
 • ma być wynikiem analizy indywidualnych potrzeb szkół i placówek. Poradnia będzie realizowała wspomaganie w zakresie wynikającym ze specyfiki jej pracy

Proponowane formy wspomagania:

 • rozmowa diagnostyczna z dyrektorem szkoły/przedszkola;
 • warsztat diagnostyczny z Radą Pedagogiczną szkoły/przedszkola, którego celem jest sformułowanie potrzeb placówki oraz celów rozwojowych;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły;
  zaplanowanie form wspomagania i ich realizację w zakresie kompetencji merytorycznych Poradni;
 • wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Bieżące informacje dotyczące terminów spotkań grup wsparcia, zespołu samokształceniowego logopedów, sieci samokształceniowych oraz harmonogram konsultacji jest zamieszczony na stronie poradni w zakładce aktualności: www.ppp.wrzesnia.powiat.pl/category/aktualnosci.