Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

we Wrześni

Dla rodzica ucznia

Wspomagamy wszechstronny rozwój uczniów szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pomagamy w trudnościach w nauce szkolnej.

Pomagamy w planowaniu indywidualnej drogi kształcenia i kariery zawodowej.
Szczegóły oferty dla rodziców ucznia:

  • diagnoza przyczyn dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii;
  • opinie dla szkoły i komisji egzaminacyjnych o dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  • diagnoza trudności w nauce z wydaniem opinii dla szkoły z zaleceniami;
  • wspieranie rozwoju dzieci zdolnych;
  • poradnictwo zawodowe:

- diagnoza preferencji zawodowych
- doradztwo w wyborze zawodu, w tym kierunku kształcenia; planowanie kariery zawodowej;
- udzielanie informacji zawodowej na temat możliwości kształcenia i rynku pracy;
•    terapia psychologiczna, logopedyczna,
•    terapia pedagogiczna i trening ortograficzny dla uczniów z głęboką dysleksją rozwojową,
•    orzeczenia:
-    potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowym , wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Są to orzeczenia dla dzieci i młodzieży: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
-    o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci i uczniów których stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.
•    konsultacja psychologiczna dla rodziców, terapia dziecka i rodziny:

-    lęki;
-    zaburzenia adaptacyjne
-    moczenie nocne;
-    zaburzenia emocjonalne, zachowania i problemy wychowawcze;
-    zaburzenia w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi;
-    agresja i autoagresja;
-    nieadekwatna samoocena;
-    słaba motywacja do nauki;
•    grupy wsparcia dla rodziców,
•    treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców,
•    grupy terapeutyczne dla dzieci metodą Weroniki Scherborne,
•    konsultacja pedagogiczna i logopedyczna:
-    trudności w nauce;
-    wady wymowy.